Algemene voorwaarden

artikel 1                                                                                    Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en andere rechtshandeling, ongeacht of deze mondeling, schriftelijk, elektronisch of in een andere vorm zijn gedaan, tussen Sommerzadels – opgericht door Böske Kubovics Verhoeven en gevestigd te Schaijk, hierna te noemen Sommerzadels en een Opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Onder de Opdrachtgever kan zowel een “Consument”, zijnde een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, alsmede een “Niet-consument” worden gerekend.
 3. De opdracht of bestelling door de Opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sommerzadels, voor de uitvoering waarvan door Sommerzadels derden dienen te worden betrokken.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Sommerzadels en zijn directie.
 6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 7. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sommerzadels en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 8. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 9. Indien Sommerzadels niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sommerzadels in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

artikel 2                                                                               Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Sommerzadels de door de Opdrachtgever verstrekte opdracht aanvaardt, dan wel op het moment dat Sommerzadels overgaat tot het uitvoeren van een opdracht. De opdracht kan bestaan uit de bestelling van een bepaald product en/of uit de bestelling van een bepaalde dienst. Na uitvoering van de bestelde dienst en/of levering van de bestelde goederen wordt de overeenkomst in principe als beëindigd beschouwd. Wanneer de Opdrachtgever een nieuwe bestelling plaatst, wordt er een nieuwe overeenkomst aangegaan tussen Sommerzadels en de Opdrachtgever.
 2. Sommerzadels behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.
 3. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sommerzadels gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Sommerzadels daardoor direct of indirect ontstaan.

 

artikel 3                                                                        Wijzigingen overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Sommerzadels en de Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
 2. Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Sommerzadels slechts voor zover zij door Sommerzadels schriftelijk zijn bevestigd. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sommerzadels een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren goederen.
 3. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd tegen de tarieven en/of prijzen die gelden op het moment van de uitvoering. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.
 4. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 5. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sommerzadels gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de Opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Sommerzadels op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

 

 

 

artikel 4                                                                                   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. In geval één van de partijen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de door hem te vervullen verplichtingen in het kader van de overeenkomst, dient de andere partij hem hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Indien de tekortkomende partij zijn tekortkomen hierna niet binnen een redelijke termijn herstelt, is de andere partij gerechtigd de betreffende overeenkomst te ontbinden. Dit recht geldt zowel voor Sommerzadels als voor de Opdrachtgever.
 2. Sommerzadels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt
  2. na het sluiten van de overeenkomst Sommerzadels ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen
  3. de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is
  4. door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Sommerzadels kan worden gevergd dat het de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen
  5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sommerzadels kan worden gevergd.
 3. Indien Sommerzadels, volgens het in deze voorwaarden genoemde, gerechtigd overgaat tot opschorting of ontbinding, is Sommerzadels op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 4. In geval van ontbinding is de Opdrachtgever niet ontslaan van enige betalingsverplichtingen in verband met reeds door Sommerzadels geleverde goederen en/of diensten, tenzij Sommerzadels voor de betreffende dienst in verzuim is.
 5. Bijkomend is Sommerzadels indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan:
  1. indien de Opdrachtgever een geplaatste opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde en/of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, inclusief lonen en sociale lasten, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht
  2. de Opdrachtgever is eveneens als schadeloosstelling aan Sommerzadels verschuldigd het bedrag van 1/3 (één derde) van de overeengekomen prijs
  3. de opdrachtgever is voorts verplicht Sommerzadels te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht
 6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sommerzadels op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sommerzadels de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt Sommerzadels zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 7. In geval van verlening van voorlopige of definitieve surseance aan de Opdrachtgever, van aanvraag van het faillissement van (de onderneming van) de Opdrachtgever, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van liquidatie of beëindiging van de onderneming van de Opdrachtgever, van schuldsanering of van een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sommerzadels vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
 8. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sommerzadels, zal Sommerzadels in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht aan derden van nog te verrichten werkzaamheden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Sommerzadels extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Sommerzadels nadrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, om welke reden dan ook, is de Opdrachtgever verplicht het gebruik van de aan hem ter beschikking gestelde goederen en/of resultaten van diensten te staken. Eventuele goederen en/of exemplaren van documentatie, programmatuur en/of andere materialen die in het kader van de overeenkomst aan de Opdrachtgever ter beschikking gesteld zijn, dient de Opdrachtgever onmiddellijk te retourneren aan Sommerzadels.
 10. Alle afspraken die door de Opdrachtgever worden opgezegd, dienen minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak te worden opgezegd. Afspraken die niet minimaal 24 uur voor het tijdstip van de afspraak worden geannuleerd, worden aan het volledige, voor de betreffende afspraak geldende, tarief gefactureerd.

 

artikel 5                                            Uitvoering;leveringsvoorwaarden en leveringstermijnen

 1. Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn is opgegeven, dan geldt deze termijn slecht als richtlijn en is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Sommerzadels derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Sommerzadels dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn voor Sommerzadels de goederen te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten. Onder deze beletselen worden uitdrukkelijk verstaan niet tijdige levering aan Sommerzadels door diens leveranciers.
 2. Sommerzadels zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 3. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sommerzadels aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sommerzadels worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Sommerzadels zijn verstrekt, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever deze juist en volledig aan Sommerzadels ter beschikking heeft gesteld. Sommerzadels is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Sommerzadels is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 4. Sommerzadels heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
 5. Indien door Sommerzadels of door Sommerzadels ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht of goederen en/of diensten worden geleverd op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Sommerzadels of de door de medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. Sommerzadels is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Sommerzadels de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 8. Levering geschiedt af bedrijf van Sommerzadels. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en/of indien bestelde goederen niet door de Opdrachtgever afgenomen worden, dan is Sommerzadels gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

 

artikel 6                                                                           Vervoer en verzending

 1. De verzending geschiedt op de wijze als door Sommerzadels aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snelle of expresverzending, dan geschiedt die verzending voor risico van de Opdrachtgever en zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de Opdrachtgever.
 2. In geval van beschadiging en/of onvolledigheid van een zending, gelden de voorwaarden van de transporteur en de gekozen wijze van verzending. De Opdrachtgever is verplicht de toegezonden stukken onmiddellijk bij aflevering te controleren op eventuele beschadiging of onvolledigheid en dient elk gebrek direct schriftelijk te melden aan de transporteur en aan Sommerzadels. Indien de beschadiging en/of het ontbreken van een pakket na levering wordt geconstateerd, dient dit binnen de door de transporteur gehanteerde termijn gemeld te worden aan de transporteur onder vermelding van het leveringsnummer.
 3. Reclames kunnen uitsluitend klachten betreffen over beschadiging van de verpakking van de toegezonden goederen en/of het ontbreken van pakketten die wel op de aftekenlijst van de transporteur zijn vermeld.
 4. Na aftekening voor ontvangst wordt de Opdrachtgever geacht de zending te hebben goedgekeurd.

 

artikel 7                                                                                      Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sommerzadels geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sommerzadels niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sommerzadels of van derden daaronder begrepen. Sommerzadels heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sommerzadels zijn verbintenis had moeten nakomen.
 2. Indien er sprake is van overmacht, kan er geen sprake zijn van een toerekenbare tekortkoming van Sommerzadels.
 3. Sommerzadels is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien Sommerzadels daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
 4. Sommerzadels kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode van overlast langer duurt dan 60 (zestig) opeenvolgende dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien de Opdrachtgever overgaat tot schriftelijke ontbinding van de overeenkomst na deze periode van overlast, is Sommerzadels niet verplicht tot enige vergoeding van de schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van de ontbinding.
 5. Indien Sommerzadels ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Sommerzadels gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel                                                                                       8 Prijzen en tarieven

 1. Alle door Sommerzadels vermelde prijzen en tarieven gelden in euro’s, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Alle door Sommerzadels vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 3. Door Sommerzadels verstrekte prijslijsten, brochures et cetera zijn onderhevig aan wijzigingen. Sommerzadels is te allen tijde gerechtigd zijn prijzen en/of tarieven aan te passen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld of overeengekomen dat de prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden.
 4. Prijswijzigingen ten aanzien van de levering van diensten worden vooraf aangekondigd en gaan 2 (twee) maanden na de aankondiging daarvan in. Overeenkomsten betreffende de levering van diensten die afgesloten worden voor de aankondiging van een aangekondigde prijswijziging en uitgevoerd worden na de datum waarop deze aangekondigde prijswijziging ingaat, worden gefactureerd aan de prijzen en/of tarieven die geldig zijn op het tijdstip van het afsluiten van de overeenkomst.
 5. Alle overeenkomsten worden steeds afgesloten op basis van op het tijdstip van afsluiten geldende prijzen en/of tarieven. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de prijzen van in te kopen materialen, lonen et cetera verhogingen ondergaan, of indien er zich een prijsverhoging voordoet die voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting van de wet- of regelgeving, uit een prijsverhoging bij leveranciers of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren, is Sommerzadels gerechtigd deze prijsverhoging door te rekenen aan de Opdrachtgever.
 6. Bij aankoop van een nieuw zadel en bij het volledig vervangen van de wolvulling van een zadel is een nacontrole, exclusief eventuele reiskosten en inclusief eventueel bijwerken van de wolvulling, inbegrepen in de prijs indien deze nacontrole plaatsvindt uiterlijk binnen 12 (twaalf) weken na levering of oplevering. De Opdrachtgever dient zelf tijdig, binnen de aangegeven termijn, een afspraak te maken met Sommerzadels voor deze nacontrole. Indien de gratis nacontrole niet binnen de aangegeven termijn van 12 (twaalf) weken na levering of oplevering plaatsvindt, vervalt het recht hierop en zal de Opdrachtgever een afspraak moeten maken voor een vervolgconsult of pasconsult tegen het op dat moment geldende tarief. Tevens heeft de Opdrachtgever bij het vervangen van de wolvulling van een zadel uitsluitend recht op een gratis nacontrole indien het zadel voor het vervangen van de wolvulling tijdens een pasconsult passend werd bevonden door Sommerzadels. Geadviseerd wordt de nacontrole uit te laten voeren na ongeveer 20 (twintig) uren rijden met het nieuwe zadel of met het zadel met de hernieuwde vulling.
 7. Indien de Opdrachtgever na het uitvoeren van een pasconsult door Sommerzadels een afspraak wil maken voor een nieuw pasconsult voor hetzelfde paard, betreffende het zadel dat bij het voorgaande consult passend werd bevonden, en indien deze afspraak gemaakt wordt binnen 1 (één) jaar na uitvoering van het voorgaande pasconsult, wordt dit pasconsult gezien als vervolgconsult en desgevallend aan verminderd tarief gefactureerd. Het recht op dit verminderd tarief voor een vervolgconsult vervalt indien:
  1. het pasconsult door de Opdrachtgever wordt aangevraagd na 1 (één) jaar na uitvoering van het voorgaande pasconsult en bijgevolg de termijn voor het maken van een vervolgconsult aan verminderd tarief is verstreken
  2. de Opdrachtgever een pasconsult aanvraagt voor een ander paard dan het paard waarbij het voorgaande pasconsult werd uitgevoerd
  3. de Opdrachtgeer een pasconsult aanvraagt voor een ander zadel dan het zadel dat bij het voorgaande consult passend werd bevonden
  4. tijdens het vervolgconsult geconcludeerd wordt dat het huidige zadel niet meer passend gemaakt kan worden en er derhalve een ander zadel aangemeten moet worden. In dit geval wordt het tarief voor een volledig pasconsult aangerekend in plaats van het verminderde tarief van het vervolgconsult ten gevolge van het meerwerk dat hierdoor is ontstaan, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 8. De door Sommerzadels vermeldde tarieven voor een pasconsult en vervolgconsult zijn exclusief eventueel bijwerken van de wolvulling en/of andere aanpassingen aan het zadel alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 9. De Opdrachtgever aanvaardt door het aangaan van de overeenkomst de mogelijkheid op meerkosten bij een pasconsult of vervolgconsult ten gevolge van meerwerk als bijvoorbeeld bijwerken van de vulling et cetera.

 

Artikel 9                                                                                          Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Sommerzadels zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 (veertien) (kalender-)dagen vanaf de datum waarop de offerte of aanbieding is uitgebracht, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Offertes en aanbiedingen van Sommerzadels vervallen indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is, of wanneer de Opdrachtgever niet schriftelijk binnen de gestelde termijn (14 dagen tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven) heeft gereageerd.
 3. Sommerzadels kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes en/of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
 4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sommerzadels daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sommerzadels uitdrukkelijk anders aangeeft.
 6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sommerzadels niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 7. Offertes en/of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
 8. In geval van een offerte of aanbieding die is gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens, verstrekt de Opdrachtgever Sommerzadels tijdig alle informatie  en documenten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.
 9. Door Sommerzadels verstrekte prijslijsten, brochures et cetera zijn onderhevig aan wijzigingen en gelden niet als offerte.

 

artikel 10                                                                                  Betaling en incassokosten

 1. Betalingen geschieden contant bij levering of op een door Sommerzadels aangegeven bankrekening binnen de op de betreffende factuur vermelde betalingstermijn. Indien er op de factuur geen betalingstermijn is aangegeven, geldt een termijn van 30 (dertig) dagen na factuurdatum. In geval van betaling via bankoverschrijving wordt de valutadatum op het afschrift van Sommerzadels aangehouden.
 2. In geval van meerdere openstaande facturen van de Opdrachtgever, geldt elke betaling door de Opdrachtgever automatisch voor de oudste nog openstaande factuur, ongeacht enige andere aanduiding door de Opdrachtgever.
 3. Indien door Sommerzadels of door Sommerzadels ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht en/of diensten worden geleverd op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, alsmede in elk geval van levering van goederen, behoudt Sommerzadels zich het recht om een contante betaling te verlangen voor het bedrag van de geleverde goederen en/of diensten aangevuld met eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten als reiskosten et cetera, indien het totaal te betalen bedrag minder bedraagt dan € 3000,00 (drieduizend euro).
 4. Pasconsulten en vervolgconsulten, inclusief reiskosten, dienen contant en ter plekke na het consult voldaan te worden door de Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Sommerzadels behoudt zich het recht om volledige betaling vooraf te verlangen alvorens de goederen en/of diensten geleverd worden. Indien de Opdrachtgever een consument betreft, behoudt Sommerzadels zich het recht om (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen bij bestelling en de levering op te schorten tot de vooruitbetaling is ontvangen. Voorts behoudt Sommerzadels zich het recht om contante betaling te verlangen voor het volledige of restantbedrag bij levering van de goederen en/of diensten.
 6. Indien één of meerdere zadel(s) besteld dienen te worden voor de Opdrachtgever, dient de Opdrachtgever vooraf minimaal 50% (tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen) van de overeengekomen prijs te voldoen aan Sommerzadels. Deze aanbetaling geldt eveneens als opdrachtbevestiging en derhalve wordt de bestelling pas uitgevoerd nadat de Opdrachtgever de vooruitbetaling van het door Sommerzadels gevraagde bedrag heeft voldaan.
 7. Sommerzadels is te allen tijde gerechtigd een zekerheid van betaling te verlangen in een door Sommerzadels aan te geven vorm, bijvoorbeeld een bankgarantie. Bij uitblijven van deze zekerheid van betalen, wordt de levering van de te leveren goederen en/of diensten opgeschort totdat de gewenste zekerheid is verkregen.
 8. Aftrek, verrekeningen met vorderingen op Sommerzadels en opschorting van betaling door de Opdrachtgever zijn niet toegestaan.
 9. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de factuur niet op.
 10. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Sommerzadels is in dit geval gerechtigd om aan de Opdrachtgever zonder nadere aankondiging nalatigheidintresten van 10 % (tien procent) over het openstaande bedrag in rekening te brengen. De nalatigheidintrest over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 11. Tevens wordt de vordering van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 15 % (vijftien procent) van het openstaande bedrag met een minimum van € 150 (honderdvijftig euro) indien de Opdrachtgever niet binnen de aangegeven termijn betaalt (ART. 1244 B.W.).
 12. Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de nalatigheidintresten en forfaitaire schadevergoeding te voldoen, kan Sommerzadels de vordering ter incasso uit handen geven. De Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde nalatigheidintresten en forfaitaire schadevergoeding gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.
 13. Sommerzadels heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Sommerzadels kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sommerzadels kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

 

artikel 11                                                            Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door Sommerzadels in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Sommerzadels totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Sommerzadels gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Sommerzadels geleverde, dat ingevolge punt 11.1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte, en geleverde goederen zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet volledig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 3. Sommerzadels heeft tevens het recht deze goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op zijn goederen wordt gelegd.
 4. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Sommerzadels veilig te stellen.
 5. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Sommerzadels daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 6. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Sommerzadels ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Sommerzadels gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Sommerzadels bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 7. In geval van levering van teksten, beelden en/of videobeelden, waaronder ook digitale versies, door Sommerzadels aan de Opdrachtgever, blijven deze te allen tijde in eigendom van Sommerzadels.
 8. Indien er tussen Sommerzadels en de Opdrachtgever is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd en volledig worden voldaan.

 

artikel 12                                                                            Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Sommerzadels te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 2. Indien de door Sommerzadels geleverde goederen zaken betreffen die door een derde werden geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. Als richtlijn kan bij ESTA-zadels aangehouden worden 1 jaar garantie op het vervaardigde zadel als geheel en het leer (mits deze is onderhouden conform advies en bijgeleverde zadelwax) en 3 jaar garantie op de zadelboom.
 3. Sommerzadels verstrekt een garantie van 3 (drie) maanden vanaf het moment van levering of oplevering op herstellingen, reparaties en zaken die door Sommerzadels zelf werden geproduceerd, bijvoorbeeld maatwerk hoofdstellen et cetera, tenzij anders wordt vermeld.
 4. De garantie op reparaties en herstellingen geldt enkel op de door Sommerzadels gerepareerde of herstelde onderdelen en dus niet op de volledige zaak.
 5. Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Sommerzadels is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
 6. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien:
  1. een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of onjuiste opslag van de zaak door de Opdrachtgever en/of door derden
  2. een gebrek is ontstaan door onjuist of gebrek aan onderhoud aan de zaak door de Opdrachtgever en/of door derden
  3. de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, zonder schriftelijke toestemming van Sommerzadels
  4. aan de zaak andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden verwerkt of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze
  5. indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sommerzadels geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera
 7. De Opdrachtgever dient het geleverde te (doen) onderzoeken op mogelijke gebreken of tekortkomingen, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
  1. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die de partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
  2. Eventuele gebreken dienen schriftelijk aan Sommerzadels te worden gemeld binnen 14 (veertien) dagen na levering, dan wel binnen 14 (veertien) dagen na het moment waarop de Opdrachtgever op redelijkerwijze bekend kon zijn met de door hem gestelde tekortkomingen.
  3. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sommerzadels in staat is adequaat te reageren. Sommerzadels dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 8. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Sommerzadels opdracht gegeven heeft.
 9. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 10. Indien de Opdrachtgever niet binnen 14 (veertien) dagen na levering of oplevering gebreken heeft aangegeven, dan wordt de Opdrachtgever geacht met het geleverde in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame.
 11. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sommerzadels de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Sommerzadels, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel een vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de te vervangen zaak in de originele staat aan Sommerzadels te retourneren en de eigendom daarover aan Sommerzadels te verschaffen, tenzij Sommerzadels uitdrukkelijk schriftelijk anders aangeeft.
 12. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sommerzadels daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 13. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 14. Op tweedehandsartikelen zit ongeacht het merk of het soort product geen garantie, tenzij anders vermeld bij het desbetreffende product. Ook kunnen deze artikelen niet geruild of teruggegeven worden nadat ze eenmaal zijn gekocht.
 15. De door Sommerzadels uitgevoerde pasconsults voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van de msfc. Bij elk pasconsult wordt de volledige zadelpasprotocol van de msfc gevolgd. Het doel van een zadelpasconsult is het verkrijgen van een zo goed mogelijk passend zadel voor paard en ruiter. Hierbij primeert de pasvorm voor het paard op de pasvorm voor de ruiter. Vanwege de bedrijfsfilosofie kan Sommerzadels niet garanderen dat elk pasconsult resulteert in een passend zadel. Voorts kan niet elk zadel passend gemaakt worden voor elk paard.
 16. Sommerzadels handelt altijd te goeder trouw en naar best vermogen en derhalve distantieert Sommerzadels zich van het oordeel van andere zadelpassers of –verkopers. Indien een andere zadelpasser of –verkoper er een andere mening op nahoudt dan Sommerzadels en/of indien een zadelpasconsult niet het door de Opdrachtgever gewenste resultaat behaalt, geeft dit de Opdrachtgever geen recht op reclames en/of terugbetaling. Indien nodig of gewenst kan Sommerzadels, ten koste van de Opdrachtgever, de opinie van derden inroepen, in de vorm van een, in overleg met de Opdrachtgever, door Sommerzadels gekozen msfc-gekwalificeerd zadelpasser.
 17. Door het aanvragen van een zadelpasconsult bij Sommerzadels erkent de Opdrachtgever dat niet elk zadel passend gemaakt kan worden voor elk paard en erkent de Opdrachtgever dat Sommerzadels bij het uitvoeren van een zadelpasconsult niet garant staat voor het vinden van een passend zadel. Sommerzadels verbindt zich ertoe om binnen redelijkheid en binnen de mate van het mogelijke altijd te blijven zoeken naar de best mogelijke oplossing.
 18. Sommerzadels garandeert de pasvorm van de door haar geleverde, gecorrigeerde en gerepareerde goederen, met name zadels, maatwerk hoofdstellen en halsbanden et cetera, uitsluitend op het moment van de levering ervan. Sommerzadels sluit elke aansprakelijkheid voor nadien optredende verslechtering van die pasvorm, met name verslechtering als gevolg van veranderingen in de paardenrug, groei, gewichtstoename van paard en/of ruiter et cetera, uit.
 19. Sommerzadels zal na het reclameren van een niet juiste pasvorm binnen 3 (drie) weken na levering gratis naar de Opdrachtgever toekomen om het zadel nogmaals aan te passen. Voor reclames tussen 3 (drie) en 6 (zes) weken na levering worden de voorrijkosten berekend, na 6 (zes) weken na levering wordt het volledige bedrag voor een vervolgconsult berekend.
 20. Reclames tegen facturen van Sommerzadels dienen per aangetekend schrijven te gebeuren binnen 8 (acht) dagen na de factuurdatum.

 

artikel                                                                                              13 Aansprakelijkheid

 1. Indien Sommerzadels aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Sommerzadels is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden
  2. de redelijke kosten die de Opdrachtgever heeft moeten maken om de gebrekkige prestatie van Sommerzadels te herstellen of op te heffen om de prestatie van Sommerzadels aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sommerzadels toegerekend kunnen worden
  3. de redelijke kosten die de Opdrachtgever heeft moeten maken ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 3. De aansprakelijkheid van Sommerzadels wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is in ieder geval steeds beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden, niet verzekerde, directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst overeengekomen vergoeding.
 4. De aansprakelijkheid van Sommerzadels is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 10.000 (tienduizend) euro en, ingeval de schade bestaat uit lichamelijk letsel of zaakbeschadiging, maximaal 10.000 (tienduizend) euro per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.
 6. Sommerzadels is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden of interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
  1. overmacht, zoals eerder in deze voorwaarden omschreven
  2. daden of nalatigheden van de Opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege de Opdrachtgever te werk zijn gesteld
  3. uitgaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens
 7. Sommerzadels is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
 8. Sommerzadels is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 9. De Opdrachtgever geeft op geheel eigen risico opdracht aan Sommerzadels voor het pasconsult of vervolgconsult:
  1. Sommerzadels is niet aansprakelijk voor ongevallen of calamiteiten tijdens pasconsulten en vervolgconsulten, tenzij grove schuld aannemelijk kan worden gemaakt.
  2. Sommerzadels zal de Opdrachtgever indien nodig wijzen op zaken die moeten worden toegepast c.q. aangepast zodat veiligheid te allen tijde zoveel mogelijk kan worden gewaarborgd.
  3. Sommerzadels zal de Opdrachtgever indien nodig wijzen op onveiligheden en zal, indien de Opdrachtgever geen gehoor wenst te geven aan gegeven advies omtrent advies, hiervan notitie maken op het formulier welke aan het eind van het pas- of vervolconsult door Sommerzadels en Opdrachtgever ondertekend dient te worden. Sommerzadels overhandigt hiervan een kopie aan de Opdrachtgever en zal zelf het origineel bewaren in het archief.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sommerzadels of zijn leidinggevende ondergeschikten.

 

artikel                                                                                               14 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Sommerzadels voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sommerzadels toerekenbaar is. Indien Sommerzadels uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Sommerzadels zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sommerzadels, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sommerzadels en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

 

Artikel 15                                                                                Risico en risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken en/of dieren die voorwerp zijn van de overeenkomst tussen Sommerzadels en de Opdrachtgever zijn voor rekening van de Opdrachtgever, ook wanneer deze zaken en/of dieren in feitelijke macht van Sommerzadels zijn overgedragen.
 2. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van goederen die door Sommerzadels aan de Opdrachtgever worden geleverd in het kader van de overeenkomst gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop de betreffende goederen in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.
 3. Indien de Opdrachtgever na het verstrijken van de leveringstermijn de door hem bestelde goederen weigert af te nemen, is Sommerzadels gerechtigd de betreffende goederen op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.

 

artikel 16                                                                            Reparatie- en/of maatwerk werkzaamheden

 1. Sommerzadels verstrekt een garantie van 3 (drie) maanden vanaf het moment van levering of oplevering op herstellingen, reparaties en zaken die door Sommerzadels zelf werden geproduceerd, bijvoorbeeld maatwerk hoofdstellen et cetera, tenzij anders wordt vermeld.
 2. De garantie op reparaties en herstellingen geldt enkel op de door Sommerzadels gerepareerde of herstelde onderdelen en dus niet op de volledige zaak.
 3. Reparatie- en maatwerk werkzaamheden die niet vallen onder de garantiebepalingen geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever. Sommerzadels is niet aansprakelijk voor beschadiging aan zaken van Opdrachtgever die het gevolg zijn of verband houden met het uitvoeren van reparatie- en maatwerk werkzaamheden.
 4. Indien de Opdrachtgever binnen 6 (zes) maanden na voltooiing van de gerepareerde zaken deze niet ophaalt tegen betaling van de reparatie- en eventueel bijkomende kosten, wordt de gerepareerde zaak eigendom van Sommerzadels en doet de Opdrachtgever afstand van elke vorm van eigendom.

 

artikel 17                                                                       Intellectuele eigendom

 1. Sommerzadels behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving, hieronder te verstaan: de rechten op alle ontwerpen, documentatie en andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt bij de voorbereiding of de uitvoering van de overeenkomst tussen Sommerzadels en de Opdrachtgever.
 2. In geval van levering van goederen en/of diensten, leidt deze levering niet tot enige overdracht van de rechten van de intellectuele eigendom. In dit geval krijgt de Opdrachtgever slechts een niet overdraagbaar en niet exclusief gebruiksrecht voor de goederen en het resultaat van de diensten in het kader van de overeengekomen doelstellingen.
 3. Alle door Sommerzadels verstrekte stukken mogen niet door de Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sommerzadels openbaar gemaakt worden, verveelvoudigd worden, of ter kennis van derden worden gebracht. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om uiterlijke kenmerken of aanduidingen van Sommerzadels die wijzen op auteursrechten, merken, handelsnamen et cetera te wijzigen of te verwijderen.
 4. Sommerzadels heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
 5. In geval van levering van teksten, beelden en/of videobeelden, waaronder ook digitale versies, door Sommerzadels aan de Opdrachtgever, blijven deze te allen tijde in eigendom van Sommerzadels.
 6. Indien er tussen Sommerzadels en de Opdrachtgever is overeengekomen dat bepaalde rechten zullen worden verleend of overgedragen, worden deze steeds verleend onder de voorwaarde dat de daaraan verbonden vergoedingen altijd en volledig worden voldaan.

 

Artikel18                                                                    Geheimhouding

 1. In geval van vertrouwelijke informatie die een van de partijen zou ontvangen over de onderneming en/of de persoon van de wederpartij, verplichten zowel Sommerzadels als de Opdrachtgever zich tot geheimhouding daaromtrent. Deze verplichting tot geheimhouding geldt ook voor de werknemers van beide partijen alsmede voor door hen ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst tussen de betreffende partijen.
 2. Indien informatie door één van de partijen als vertrouwelijk wordt aangeduid, dient dit door beide partijen als zodanig te worden gerespecteerd.

 

artikel 19                                                                              Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sommerzadels partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Alleen de rechter in de vestigingsplaats van Sommerzadels is bevoegd van geschillen kennis te nemen,derhalve zullen geschillen uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Hasselt.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Böske Kubovics Verhoeven